آقای عالم

مـــی‌رسد روزی نگــار نـازنیـــن 

مهــر بـاران مـی‌کند روی ‌زمیـن 

روی زیبایــش‌ مثــال ‌قـرص مـاه 

چشم مشتاقان ‌او باشد به ‌راه 

جمع محــرومان ‌همـه ‌در انتظار 

انتـــظاری در کمـــــال افتــــخار 

حجت حق ‌می‌رسد دارم ‌یقیـن 

منتقـــم با مشت‌هــای آهنیــن 

تا فـــــرود آرد بـــه مغــز قاتـلان 

پای را بر دیـــده‌ی حـامی گـذار 

گیـــرد آقا٬ از تو٬ شعرش اعتبار 

جـــان‌ ناچیـــزم بـــود قربـانِ تو 

دست عالم هست برد امان تو

#سلیمان حسنی

Powered by Bayan