قضیه‌ای انکارناپذیر

زن‌ها هر چقدر هم دست‌شان توی جیب خودشان باشد و سرشان به کار خودشان گرم و وابسته نباشند، هر چند ادعاهایی هم داشته باشند، آخر شب نیاز به دو بازو دارند که تن‌شان را بین این دو بازو جا دهند تا آرامش را احساس کنند. اگر این دو بازو بدن‌سازی هم کار کرده باشند که چه بهتر!

Powered by Bayan