گر چشمک نزنی مردی!

بدانید و آگاه باشید! هر آقایی که در خیابان با یک‌دست در جیب و هدفونش در گوش قه‌قه بخندد و کلاهش را تکان‌تکان بدهد و با دست دیگرش برای بچه‌ها دست تکان بدهد و به همه لبخند بزند، تا اینجایش مرد که نه، جوانمرد است؛ اما از اینجا به بعدش که به چندتا دختر مو مشکی چشمک بزند و برای چندتای دیگر هم ابرویی بالا بیندازد و دست آخر هم یک کتک مفصل از زنش بخورد، تنها یک حالت برایش متصور است؛ بی‌شعور است، بی‌شعور.

Powered by Bayan