طنزنویسی

اساساً طنزنویسی قاعده، قانون، تبصره، رسم، طرز، روش، آیین و مقررات خاصی ندارد. برای این‌که بدانید اتفاقاً طنزنویسی شکست هرچه قاعده، قانون، تبصره، رسم، طرز، روش، آیین و مقررات است. توجه داشته باشید که این شکست قاعده، قانون، تبصره، رسم، طرز، روش، آیین و مقررات فقط در یک‌سری مسائل و درونیات نوشته شما صورت می‌گیرد و این با قانون نوشتن زکل فرق دارد؛ یعنی ساختار متن باید درست باشد، اما در محتویات نوشته، شما نه تنها ابن‌زیاد، بلکه مختارید.

Powered by Bayan