یاس بتول

سر زنــد بـار دگـر یـاس بتول           می‌کنــد احیــای آداب رســول

خواهد آمد آن ‌عزیز و بهترین           صاحب‌ شاهنشهی ‌روی ‌زمین

انتظار شیعیان سر می‌رسد           غیبت کبــری بـه آخر می‌رسد

خواهدآمد تا بتـان را بشکنـد           هر سکونی ‌در زمان را بشکند

خواهد آمد تا عدالت گسترد           مهربانــی و سخـاوت گستــرد

چون بیاید هر گـره را وا کنـد           عاملان فتنــــه را رســـوا کنــد

مــی‌رسد از ره٬ ولی منتظر           تـا کنـد عـدل علـی را مستقـر

سینه‌ها را پر طراوت می‌کند          سـوره‌ی کوثــر تـلاوت مـی‌کند

می‌رسد با ذوالفقار حیـدری           مــی‌دهد درس عدالت پـروری

شیعیان را غرق درشادی کند         در جـهــان، تـرویـج آزادی کنـد

آیـد او، عید یتیمان می شود          چون پناه بی‌پناهـان مـی‌شود

ریشه‌ی ظلم و ستم را برکند          دست‌های ظالمان را، بشکند

ختم نسل اوصیا و اولیاسـت           آخریـن معصوم درگاه خداست

قسمتم گردد تماشایش کنم          دیده را، فـرش کف پایش کنـم

گویمش حامی فدای رویتـان           بسته جانش، با کمند مویتـان

قسمتم فرما ازآن جام السْت         سوی تودست نیازهرکه هست

#سلیمان حسنی

Powered by Bayan